مشخصات امام جمعه
ابوالقاسم غفوری
ابوالقاسم غفوری
دلیجان